Thư tháng 4 năm 2018

Newsletter-Apil-18-EN-1

Bản tin tháng  04/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Hạ Long trong tháng 04/2018 như sau:

  • Hoạt động học tập
  • Thay đổi về an ninh kiểm soát việc ra vào trường
  • Hoạt động Ngoại khoá
  • Hoạt động trọng tâm tháng 5/2018
  • Lời nhắn gửi Phụ Huynh

Newsletter-Apil-18-EN

Newsletter-April-18-VN