Bản tin

AA

Thư tháng 4-5 năm 2019

Bản tin tháng 04-05/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. HaLong Newsletter April-May 2019 VN HaLong Newsletter April-May 2019 EN

Continue reading »

Newsletter February-March 2019 - SIS@Halong - EN_Page_1

Thư tháng 2-3 năm 2019

Bản tin tháng 02-03/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter February-March 2019 – SIS@Halong – EN Newsletter February-March 2019 – SIS@Halong -VNE  

Continue reading »

Newsletter January 2019 - SIS@Halong - EN_Page_1

Thư tháng 1 năm 2019

Bản tin tháng 01/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter January 2019 – SIS@Halong – EN Newsletter January 2019 – SIS@Halong – VNE…

Continue reading »

Newsletter November 2018 - SIS@Halong - EN_Page_1

Thư tháng 11 năm 2018

Bản tin tháng 11/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter November 2018 – SIS@Halong – EN Newsletter November 2018 – SIS@Halong – VNE

Continue reading »

Newsletter October 2018 - SIS@Ha Long - EN_Page_1

Thư tháng 10 năm 2018

Bản tin tháng 10/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter October 2018 – SIS@Ha Long – EN Newsletter October 2018 – SIS@Ha Long…

Continue reading »

Newsletter September 2018 - SIS@Ha Long - EN_Page_1

Thư tháng 9 năm 2018

Bản tin tháng 09/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter September 2018 – SIS@Ha Long – EN Newsletter September 2018 – SIS@Ha Long…

Continue reading »

Newsletter August 2018 - SIS@Halong - EN_Page_1

Thư tháng 8 năm 2018

Bản tin tháng  08/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter August 2018 – SIS@Halong – VNE Newsletter August 2018 – SIS@Halong – EN

Continue reading »

Newsletter-Apil-18-EN-1

Thư tháng 4 năm 2018

Bản tin tháng  04/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Hạ Long…

Continue reading »

Newsletter-March-2018-EN-1

Thư tháng 3 năm 2018

Bản tin tháng  03/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Hạ Long…

Continue reading »