Bản tin

Thư tháng 08 – 09 năm 2022

Bản tin tháng 08-09/2022 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Ha Long Newsletter August-September EN Ha Long Newsletter August-September VN

Continue reading »

Thư tháng 08 – 09 năm 2021

Bản tin tháng 08-09/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Ha Long Newsletter Aug – Sep EN Ha Long Newsletter Aug – Sep VN

Continue reading »

Thư tháng 03 – 04 năm 2021

Bản tin tháng 03-04/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Ha Long Newsletter March-April EN Ha Long Newsletter March-April VN

Continue reading »

Thư tháng 01-02 năm 2021

Bản tin tháng 01-02/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Ha Long Newsletter Jan-Feb EN Ha Long Newsletter Jan-Feb VN

Continue reading »

Thư tháng 10-11 năm 2020

Bản tin tháng 8-9/2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Ha Long Newsletter Oct-Nov EN Ha Long Newsletter Oct-Nov VN

Continue reading »

Thư tháng 8-9 năm 2020

Bản tin tháng 8-9/2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Ha Long Newsletter Au-Sep EN Ha Long Newsletter Au-Sep VN

Continue reading »

Thư tháng 4-5 năm 2019

Bản tin tháng 04-05/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. HaLong Newsletter April-May 2019 VN HaLong Newsletter April-May 2019 EN

Continue reading »

Thư tháng 2-3 năm 2019

Bản tin tháng 02-03/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter February-March 2019 – SIS@Halong – EN Newsletter February-March 2019 – SIS@Halong -VNE  

Continue reading »