Thời khóa biểu

Mỗi tiết học kéo dài 45 phút. Giờ học thường bắt đầu lúc 8:30 và kết thúc lúc 15:55 và có thời gian chuyển tiết là năm phút.