Monthly Archives: April 2019

Thư tháng 2-3 năm 2019

Bản tin tháng 02-03/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter February-March 2019 – SIS@Halong – EN Newsletter February-March 2019 – SIS@Halong -VNE  

Continue reading »

Thư tháng 1 năm 2019

Bản tin tháng 01/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter January 2019 – SIS@Halong – EN Newsletter January 2019 – SIS@Halong – VNE…

Continue reading »

Thư tháng 11 năm 2018

Bản tin tháng 11/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter November 2018 – SIS@Halong – EN Newsletter November 2018 – SIS@Halong – VNE

Continue reading »

Thư tháng 10 năm 2018

Bản tin tháng 10/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter October 2018 – SIS@Ha Long – EN Newsletter October 2018 – SIS@Ha Long…

Continue reading »

Thư tháng 9 năm 2018

Bản tin tháng 09/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter September 2018 – SIS@Ha Long – EN Newsletter September 2018 – SIS@Ha Long…

Continue reading »

Thư tháng 8 năm 2018

Bản tin tháng  08/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter August 2018 – SIS@Halong – VNE Newsletter August 2018 – SIS@Halong – EN

Continue reading »