Tin Tức Và Sự Kiện (page 3)

Thư tháng 8-9 năm 2020

Bản tin tháng 8-9/2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Ha Long Newsletter Au-Sep EN Ha Long Newsletter Au-Sep VN

Continue reading »

Thư tháng 4-5 năm 2019

Bản tin tháng 04-05/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. HaLong Newsletter April-May 2019 VN HaLong Newsletter April-May 2019 EN

Continue reading »

Thư tháng 2-3 năm 2019

Bản tin tháng 02-03/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter February-March 2019 – SIS@Halong – EN Newsletter February-March 2019 – SIS@Halong -VNE  

Continue reading »